apibėgti

apibė́gti 1. intr. J bėgti aplink: Aplink ką apbė́gti K. Su savo sveikata nė aplink pirkią neapibė́gsi Nmn. Apibė́k, vaikel, apie triobas, gal užtiksi kur žąsiukus Gs. 2. tr. greitai apeiti ką atliekant, apsiruošti: Jis viską apibė́ga: kiaules pašeria, karves pamelža Šmk. Kol apibė́gi gyvulius, viską apdarai, nepajunti, kad jau vakaras Nmn. | refl. tr.: Iki visus trūsus viena apsieini, apsibė́gi, ir sutemsta Gs. 3. tr. pralenkti: Jis ... visus apibė́go Jrk31. 4. intr., tr. apsilieti, aplašėti, apvarvėti: Geležys apibė́go taukais, pasmirs gryčia Ėr. Kai smarkiai ima lyt, tai ant tvarto šieną apibė́ga Gs. Mėlynai apbė́gęs (apsitraukęs) KI70. 5. intr. kiek nusekti, nuslūgti: Ir tas vandeniukas jau apibė́gęs Ll. 6. tr. apvaisinti (gyvulius): Tavo drigantas mano kumelę apibė́go Plt. | refl.: Jau mūsų visos karvės apsibėgo Krkl. 7. intr. supūliuoti: Pirštas apibė́go, gal pradurti Šts.
◊ akimìs (žvilgsniù) apibė́gti peržvelgti: Jis atsistojo, apibėgo akimis susirinkusius J.Avyž. Raulys šyptelėjo, apibėgdamas susirinkusius pasitikinčiu žvilgsniu J.Avyž.
\ bėgti; antbėgti; apibėgti; atbėgti; dabėgti; įbėgti; išbėgti; nubėgti; pabėgti; parbėgti; perbėgti; prabėgti; pribėgti; subėgti; pasubėgti; užbėgti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apibėgti — vksm. Apibėgau apliñk automobi̇̀lį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apibėgimas — apibėgìmas sm. (2) 1. J apsisukimas: Kiek ratas apibėgìmų turi? Grg. 2. → apibėgti 4: Ir apibėgimas visų pašalių – mat stogas kiauras, ką ir besakysi! Grg. 3. refl. R239 → apibėgti 6 (refl.). bėgimas; apibėgimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apibėginėti — iter. dem. apibėgti: 1. R62 Visus pabalius apibėginėjau ir niekur pančio neradau Nmn. 2. Iki viena viską apsitrūsi, apibėginėji, tuoj i vakaras Gs. 3. tr. pas daugelį nubėgti: Visus apibėginėjo, tik pinigų niekur negavo Ds. 4. iter. dem. apibėgti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplėkti — aplė̃kti, àplekia, àplėkė 1. tr., intr. K apskristi aplink ką: Aplėkė pasaulį rš. 2. intr. apibėgti aplink ką: Apilėkė aplink ežerą kai vėjas Švnč. 3. tr. apeiti, apibėgti, apskristi daug vietų norint ką surasti, pamatyti, aplankyti: Per vieną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskrieti — apskrieti, ja (àpskreja Grd), jo, apskriẽti K; L 1. tr. K, DŽ1 apsisukti ratu: Šita žemė didžiojoj erdvėj vienų metų bėgyje apskrieja saulę Vd. 2. tr. N, K, Š, Ser, DŽ apvaliai aprėžti, apibrėžti aplink: Dugną kubilo apskriek J. Apskriek į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptekėti — aptekėti, àpteka, ėjo 1. intr., tr. Sut, K, LL117, Š, Ser, Vad tekėti apie ką, apibėgti ką, apie ką: Upė pusę miesto apteka N. Upė àpteka aplink miestą ir nuteka į jūrą DŽ. ║ apie kraują: Kraujas, aptekėdamas visą kūną, maitina jį rš. 2. intr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antbėgti — (ž.) 1. intr. užbėgti ant ko: Aš ant to kalno bėgtinai antbėgau Grg. 2. tr., intr. pavyti; sutikti: Pagaliau žvirblis ir šuo antbėgusiu lapę LTR(Dr). ^ Nu vilko bėgo, ant meškos antbėgo Plt. 3. intr. užbėgti (apie vandenį): Raveliai sausiausi, nė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdulkėti — 1. intr., tr. apkristi dulkėmis: Kelias dulka, tai visas apdulkėjau važiuodamas Kp. Apdulkėjusi skepeta K. Karvės ėda žolę apdulkėtą, dėl to karvių dantys yra nuėsti Šts. [Magdalena] bučiavo kojas ižkeliautas ir apdulkėjusias DP479. 2. intr., tr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdumti — 1 apdùmti, àpdumia, apdūmė tr. 1. aprūkyti dūmais, apdūmyti: Prie bičių einant, pirma reikia jas apdùmti Sr. 2. apnešti, apipustyti: Apdùmtas su dulkėmis J. Ateina žiema, visa apkloja, apdumia sniegu J.Jabl. Visą anttrobį apdūmė Brs. Parėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiberbėti — 1 apiberbėti intr. apibėgti, apiburgėti: Eglė būna apiberbėjusi su sakais Lkv. Tas muno skaudulys apiberbėjo Lkv. ║ storai apšalti: Langai apiberbėjo, rogėmis gal važiuoti Krkl. berbėti; apiberbėti; įberbėti; išberbėti; nuberbėti; suberbėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.